Zasady działania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego firmy C&C.

UWAGA ! Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń produkowanych przez Computers & Control odbywa się w siedzibie firmy pod adresem :

telefon +48 32 204 25 28 wew. 113
serwis@candc.pl
www.computers-and-control.pl/serwis
Computers&Control Sp. z o.o.
ul . Hutnicza 10.
40-241 Katowice
Reakcja na zgłoszenie serwisowe do 24 h w dni robocze i do 4 h w następnym dniu roboczym po dniach wolnych

Procedura przyjęcia urządzeń produkcji C&C do serwisu fabrycznego.

Serwis gwarancyjny.
Uwaga ! Koszt przesyłek pokrywa C&C.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych spowodowanych niepoprawną eksploatacją lub nieodpowiednim zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu od klienta do serwisu fabrycznego.

 •  (1) Zgłoszenie urządzenia do naprawy drogą mailową lub telefoniczną z podaniem informacji na temat usterki.
 •  (2) Serwis nadaje numer usługi serwisowej.
 •  (3) Klient wysyła urządzenie z precyzyjnym opisem usterki bezpośrednio do serwisu fabrycznego bez konieczności ustalania terminu przyjęcia do serwisu.
 • (4) Naprawione urządzenie jest odsyłane do klienta.

 

Serwis pogwarancyjny.
Uwaga ! Ze względu na duży postęp w dziedzinie elektroniki i informatyki, z przyczyn niezależnych od firmy C&C, urządzenia wyprodukowane 10 i więcej lat wstecz mogą nie zostać przyjęte do serwisu. W tej sytuacji firma C&C zaoferuje współcześnie produkowany odpowiednik danego urządzenia lub przeróbkę urządzenia do wersji zgodnej z obecnym stanem techniki.
Istnieje możliwość utylizacji sprzętu produkcji C&C w siedzibie serwisu fabrycznego.
W takim wypadku klient pokrywa koszty przesyłki.

 • (1)  Zgłoszenie urządzenia do naprawy drogą mailową lub telefoniczną z podaniem informacji na temat usterki.
 • (2) Serwis fabryczny określa czy i w jakim terminie urządzenie zostanie przyjęte do naprawy. Nadaje numer usługi serwisowej.
  Uwaga ! Urządzenia dostarczone przez klienta do serwisu bez wcześniejszej akceptacji, zostaną odesłane do klienta na jego koszt bez wykonania jakiejkolwiek czynności serwisowej.
 • (3) Klient wysyła urządzenie z precyzyjnym opisem usterki bezpośrednio do serwisu fabrycznego.
 • (4) Serwis przyjmuje urządzenie do naprawy, wykonuje ocenę techniczną i przedstawia kosztorys dokonania naprawy.
 • (5) Po akceptacji kosztorysu naprawy przez klienta, urządzenie zostaje naprawione i wraz
  z fakturą za wykonaną usługę odesłane do adresata.

 

Rozszerzony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .
Istnieje możliwość zawarcia umowy określającej szczególny tryb wykonywania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Warunki takiego porozumienia będą określane na drodze indywidualnych negocjacji z klientem.

Dodatkowe informacje.
Ewentualny wyjazd grupy serwisowej na obiekt do klienta jest płatny i musi zostać wcześniej uzgodniony/zatwierdzony w dziale serwisu fabrycznego.

Firma C&C nie jest zobowiązana do wydania Nabywcy na czas naprawy gwarancyjnej urządzenia zastępczego. Jeżeli jednak towar zastępczy zostanie udostępniony Nabywcy, firma C&C nie pokrywa kosztów z tytułu jego wymiany na obiekcie tj. instalacji, uruchomienia itd.
Po naprawie reklamowanego towaru, Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu firmie C&C towaru zastępczego na własny koszt.