Projekty współfinansowane ze środków UE:

  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.


  • Budowa automatycznej linii produkcyjnej zabezpieczeń elektroenergetycznych.

Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 381 020,08 zł, wartość dofinansowania: 180 307,08 zł.