Informacja dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych dla reprezentantów i
pracowników kontrahentów

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 • 1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Computers&Control Sp. z o.o. (numer KRS 0000532533)
  Ul. Hutnicza 10, 40-241 Katowice
  Tel. 32 204 25 28, e-mail: cc.biuro@candc.pl

 • 2. Rodzaje danych osobowych

  Następujące dane osobowe będą przetwarzane przez Computers&Control Sp. z o.o.

  • a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko)

  • b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu)

  • c) dane dotyczące funkcji, stanowiska

 • 3. Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  • a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem C&C, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem C&C];

  • b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

  • c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];

  • d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

 • 4. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujecie albo dlatego, że sami nam je udostępniliście.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z Państwa pracodawcą / podmiotem, który reprezentujecie.

 • 5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

 • 6. Okres przechowywania danych

  Będziemy przetwarzać Państwa dane:

  a) przez okres współpracy łączącej nas z Państwa pracodawcą / podmiotem, który reprezentujecie

  b) w przypadku przetwarzania Państwa danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, po którym te roszczenia się przedawnią,

  c) w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych — przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

 • 7. Przysługujące Państwu prawa:

  a) prawo dostępu do danych osobowych,

  b) prawo do sprostowania danych,

  c) prawo do usunięcia danych,

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  e) prawo do przeniesienia danych,

  f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

 • 8. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  a) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora zadaniami realizowanymi w jego imieniu;

  b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

  c) operatorom pocztowym/kurierskim, które będą dostarczać przesyłki;

  d) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy w ramach obsługi prawnej;

  e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 • 9. Odbiorcy danych

  Państwa dane mogą być przekazane:

  a) podmiotom zajmującym się obsługą infrastruktury informatycznej naszej firmy takimi jak np. dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca oprogramowania do obsługi produkcji i relacji z klientami (w celach serwisowych)

  b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową;

  c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną,

  d) podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności

   

  Ponadto, możemy udostępnić wybrane informacje Państwa dotyczące właściwym organom państwowym, np. organom ścigania, sądom, komornikom sądowym, rzędom skarbowym,GUS, lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o stosowaną podstawę prawną.
  Chcemy podkreślić, że wszystkie przekazywane dane są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zapewniamy, że każdy odbiorca danych jest zobowiązany do przestrzegania ścisłych procedur ochrony danych oraz do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie i ochronę poufności Państwa danych osobowych. Wszystkie operacje na danych
  osobowych są realizowane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo informacji, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

 • 10. Obszar przetwarzania danych

  Chcielibyśmy podkreślić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby w przyszłości pojawiła się konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza EOG, zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Państwa o tym fakcie, przedstawienia podstawy prawnej takiego transferu oraz środków zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z wymogami RODO.
  Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, o ile jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją.
  Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.